Obróbka Odlewów

Odlewy są jednym z najczęściej stosowanych półfabrykatów w przemyśle. Ich popularność wynika z uniwersalności technologii odlewania a także z szerokich możliwości jakie daje w zakresie konstruowania elementów konstrukcji. Zasadniczą zaletą jest możliwość uzyskania skomplikowanych kształtów a także na oszczędność materiału w przypadku dużych serii takich samych detali. Odlewanie jest to metodą wytwarzania wyrobów polegającą na wypełnieniu formy roztopionym metalem, który krzepnąc zachowuje nadany mu w stanie ciekłym kształt.

Typowy proces wytwarzania odlewów składa się z pięciu następujących po sobie etapów:

  • wykonania modelu przedmiotu
  • wykonania formy odlewniczej
  • przygotowania metalu do wypełnienia formy
  • zalewania formy odlewniczej
  • wyjęcia z formy i wykończenia odlewu

Odlewy po ich należytym skrzepnięciu i ostygnięciu wybija się z formy usuwa się z nich rdzenie i następnie oczyszcza z masy formierskiej oraz odcina część układu wlewowego i nadlewy. Odlewy wyjęte z formy wymagają zazwyczaj wykończenia. Czynności z tym związane polegają na odcięciu układu wlewowego przelewów oraz różnego rodzaju zalewek za pomocą przecinaków lub młotków pneumatycznych. Następnie odlewy oczyszcza się z pozostałej na ich powierzchni masy formierskiej poprzez bębnowanie lub piaskowanie. Niektóre odlewy poddaje się obróbce cieplnej w celu zmniejszenia ich twardości przed obróbką skrawaniem lub poprawienia własności wytrzymałościowych.

Ostatnim etapem w procesie wytwarzania elementu w technologii odlewniczej jest obróbka mechaniczna gotowego odlewu. Jest to proces polegający na usunięciu maszynowym uprzednio zaprojektowanych naddatków odlewniczych w miejscach krytycznych z punktu widzenia funkcji projektowanego elementu, których geometria i wymiary nie były możliwe do uzyskania za pomocą odlewania. Obróbka mechaniczna odlewów jest procesem niejednokrotnie skomplikowanym i wymagającym doświadczenia i wiedzy. Głównym problemem w tym przypadku jest stabilne i powtarzalne zamocowanie odlewu do obróbki, ze względu na występujące pochylenia, cienkie ścianki czy skomplikowaną geometrię.